OPTARE meeskonnal on ekspertteadmised privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse valdkonnas. Meil on kogemus erinevate Eesti ja välismaiste ettevõtjate nõustamisel. OPTARE pakub praktilisi lahendusi, mis lähtuvad konkreetse organisatsiooni eripärast ja riskidest. Rakendame oma töös kõrgetasemelisele juriidilisele kompetentsile lisaks ka laiapõhjalist praktilist kogemust, mis annab meie teenusele olulise lisaväärtuse.

Kõiki teenuseid pakume nii eesti kui inglise keeles.

SISEKOOLITUSED

Pakume andmekaitsealaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele, sh koolitusi personalile lähtudes konkreetse organisatsiooni spetsiifikast ja tegevusvaldkonnast. Meie koolitused on alati kõrge praktilise väärtusega.

Samuti saad meid kutsuda esinema konverentsidele nii eesti kui inglise keeles.

DOKUMENTIDE KOOSTAMINE

Koostame isikuandmete kaitse seisukohalt vajalikke dokumente, sh privaatsusteateid, küpsiste teavitusi, nõusolekuid, andmetöötluslepinguid, sisemisi protseduurireegleid, töötlustoimingute registreid, pöördumisi/vastuseid riigiasutustele.

KONSULTATSIOON

Nõustame kliente igapäevastes isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes, sh andmekaitset arvestav toodete ja teenuste loomine, otseturundus,  töötlemise õiguslikud alused ja säilitustähtajad, isikuandmete piiriülene edastamine.

Nõustame andmekaitsespetsialiste nende vastutusalasse kuuluvates isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes ja andmekaitseõigust puudutavates järelevalvemenetlustes.

TESTIMINE

Hindame ja testime organisatsiooni tegevuse vastavust andmekaitseõigusest tulenevatele nõuetele (GDPR ja eriseadused) ja koostame tegevuskava tegevuse õiguspäraseks muutmiseks.

ISIKUANDMETE KAITSE TERVIKLAHENDUSED

Lahendame andmekaitse kogu töötluse elutsükli ulatuses. Jätkusuutlik andmekaitse algab minimaalsest eesmärgipärasest kogumisest ning lõpeb õigeaegse kontrollitud kustutamisega, kuid sinna vahele jääb palju IT, õiguse, juhtimise ja protsesside küsimusi, mis kõik kannavad endas andmekaitse riske. Terviklahenduse puhul vaatame üle kõik need kohad ning toome välja vajalikud muudatused.

MUU TEEMAKOHANE TEHNILINE VÕI JURIIDILINE ABI

Isikuandmete kaitse saab organisatsioonis toimida vaid infoturbe ja andmekaitse ning protsesside ja töökorralduse ühtsuses. Meie aitame organisatsioonil selle terviku luua. Lisaks aitame läbi viia andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid ja õiguslikke analüüse.

info@optare.ee